Integritetspolicy – AG TRAILER AB

Innehåll

 1. Inledning
 2. Vilka personuppgifter samlar vi in
 3. För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?
 4. Information som vi delar
 5. Vilken rättslig grund har vi för behandling av dina personuppgifter?
 6. Hur länge kommer vi att lagra dina personuppgifter?
 7. Dina övriga rättigheter
 8. Ändringar i denna integritetspolicy
 9. Efterlevnad av Dataskyddsförordningen
 10. Kontakt
 1. Inledning

Varför har vi en integritetspolicy?

AG Trailer AB (benämns nedan ”AG Trailer” eller ”vi”) värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Integritetspolicyn innehåller information som ska tillhandahållas enligt EUs Dataskyddsförordning 2016/679 (ofta kallad ”GDPR”) för att säkerställa en öppen och transparent behandling av dina personuppgifter. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

AG Trailer AB, org nr 556036-8689, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter såsom personuppgiftsanvarig. AG Trailer är dotterbolag i en koncern med moderbolaget Thc Trailer Holding Company limited. AG Trailers kontaktuppgifter är:

Telefonnummer: 031-58 68 80

Adress: Importgatan 24, 422 46 Hisings Backa

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

AG Trailer hanterar uppgifter om dig som representant för företagskunder, prospects och leverantörer. De uppgifter om dig som vi sparar, omfattar uppgifter om ditt namn, företagsnamn, telefonnummer, företagets postadress och e-mailadress.

Om du är kontaktperson hos ett kundföretag till AG Trailer och/eller är ett företag vilket har visat intresse i våra produkter eller tjänster, sparar vi även uppgifter om när någon av AG Trailers representanter (säljare) har besökt dig.

Du har emellertid ingen skyldighet att uppge dina personuppgifter till AG Trailer, utan vårt ändamål med behandlingen är endast att underlätta och effektivisera kommunikationen med företagskunder, prospects och leverantörer. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter, behöver AG Trailer AB underlåta att behandla kontaktpersoners personuppgifter alternativt efterfråga andra kontaktpersoner hos ditt företag.

 1. För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig som kontaktperson hos ett företag som samarbetar med och/eller har avtal med AG Trailer AB, antingen som kund eller som leverantör. AG Trailer lämnar bl a information till våra samarbetspartner avseende AG Trailers verksamhet samt information om produkter och tjänster som AG Trailer antingen köper eller säljer.

I fråga om kundföretag avser kontakter med dig att kunna lämna information om produkter, priser och kampanjer samt att hantera beställningar. Behovet av effektiv kommunikation med företagskunder kan också avse kontakt vid brådskande återkallelser av produkter.

I fråga om leverantörer avser kontakter med dig att hantera beställningar av produkter och/eller tjänster.

 1. Information som vi delar

Vi delar som regel inte dina personuppgifter med någon utomstående. Det kan dock förekomma att våra IT-leverantörer i samband med tillhandahållandet av IT-tjänster har tillgång till personuppgifter och annan information i IT-system när de tillhandahåller drifts- eller supporttjänster. Sådana IT-leverantörer hanterar dock inte dina personuppgifter för egna ändamål, utan bara på AG Trailers uppdrag.

 1. Vilken rättslig grund har vi för behandling av dina personuppgifter?

Berättigat intresse

Din rättsliga grund för AG Trailers hantering av dina personuppgifter som kontaktperson för AG Trailers samarbetsföretag är AG´s berättigade intresse (intresseavvägning), enligt Dataskyddsförordningen artikel 6.1 (f). AG Trailers berättigade intresse är att vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att underlätta och säkerställa en effektiv kommunikation mellan AG Trailer och dig som kontaktperson/representant för partners, prospects och företag på ett ändamålsenligt sätt.

 1. Hur länge kommer vi att lagra dina personuppgifter?

Dina personuppgifter gallras/raderas enligt följande:

 1. När du upphör att vara representant/kontaktperson för AG Trailers samarbetsföretag, då gallras/raderas dina personuppgifter.
 2. När AG Trailers samarbete med aktuellt samarbetsföretag som du representerar upphör, då gallras/raderas dina personuppgifter.
 1. Dina övriga rättigheter

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att av AG Trailer få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av oss, och i så fall få tillgång till personuppgifterna och informationsbehandlingen, exempelvis ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.

Rätt till rättelse

Om du anser att de personuppgifter som AG Trailer har om dig är felaktiga, exempelvis uppgift om namn och adress, har du rätt att få uppgifterna rättade och kompletterade.

Rätt till radering

Du har rätt att få sina personuppgifter raderade, exempelvis för det fall att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, med undantag för lagring. Du kan utöva denna rättighet om du exempelvis bestrider dina personuppgifters korrekthet eller om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på Dataskyddsförordningens artikel 6.1 e eller f (intresseavvägning), inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

 1. Ändringar i denna integritetspolicy

AG Trailer kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden om det är nödvändigt för att uppfylla krav enligt lagar och regler eller om det behövs med hänsyn till förändringar i AG Trailers verksamhet.

Vid sådana förhållanden kommer AG Trailer att på lämpligt sätt se till att tillhandahålla information till dig som berörs av ändringarna enligt tillämpliga krav. Aktuell information kommer att finnas tillgänglig i denna integritetspolicy, på AG Trailers webbplats och/eller tillhandahållas på andra sätt.

 1. Efterlevnad av Dataskyddsförordningen

Tveka inte att kontakta oss om du av någon anledning är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Om du ändå skulle anse att dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen inte har tillgodosetts, har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Mer information om hur det går till finner du på www.datainspektionen.se.

 1. Kontakt

Du är välkommen att kontakta AG Trailer om du har synpunkter eller frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du har frågor om denna integritetspolicy. Vi kan kontaktas på: info@agtrailers.com

 

 

Åk till toppen